KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Ziyaretçimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak Alerji Sağlık Hizmetleri Reklam ve Bilgisayar Limited Şirket tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu bilmenizi isteriz.

 

 1. Veri Sorumlusu Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak  Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:12 CZD Plaza 32750 Ataşehir/Alerji Sağlık Hizmetleri Reklam ve Bilgisayar Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıda yer alan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, geçici T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, ve sizi tanımlayan diğer kimlik verileriniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz,
 • IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz,
 • Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız.

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

– Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

– Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

– Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

– Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,

– Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

– Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

– Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,

Yukarıda belirtilen koşullar altında; Şirketimiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:

 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,
 •  Kimliğinizin doğrulanması,
 • Şirketimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 •  Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla ürünlerimizin kullanımınızı analiz etme,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

– İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

– Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

– Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

– Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

– Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;

– Mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi,

– Kurumsal internet sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın bilgilerini teyit etmek.

 

 1. Kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,

 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Avukatlar,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimizile paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından müşteri temsilcileri, ilgili internet siteleri, mobil uygulama gibi kanallardan, Şirket erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. İşbu toplanan kişisel verileri hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 29863 Sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 1. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, İstanbul Alerji Sağlık Hizmetleri Reklam ve Bilgisayar Limited Şirketi web adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan “İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu”  belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu Çevrimiçi kullanıcı olarak (Şirketimize daha önce bildirdiği ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta Adresi ile) kvkkbilgi@alerjisaglik.com.tr üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için internet sitemizin Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formunu inceleyebilirsiniz.

Kişisel veri talep formu indirmek için tıklayınız

English
1
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba 👋 Size yardımcı olabilir miyiz?