Arı Alerjisi Teşhisi için Moleküler Alerji Testi

Arı alerjisi teşhisi zordur. Çünkü kanda yapılan alerji testlerinde arı alerjenlerine hassasiyet olmasına rağmen birçok kişide alerjik bir reaksiyon gelişmemiştir. Arı alerjisi için moleküler alerji testi arı alerjisi teşhisi koymada bize faydalı bilgiler sağlayabilmektedir.

Arı Türleri

Arılar Bal arıları ve Vespidler olmak üzere iki türe ayrılır. Vespid türleri ise Vespinae ve Polistinae olmak üzere iki aile grubundan oluşur. Vespinae ailesi; Vesula, Dolichovespula ve Vespa alt ailelerine ayrılır. Vespa alt ailesine Amerika ve Avrupada eşek arısı olarak bilinir. Amerika’da Avrupa eşek arısı olarak bilinir. Vespula ailesine Avrupa’da yaban arısı Amerika’da sarı ceketliler olarak bilinir. Dolichovespula ise Avrupa’da yaban arısı olarak bilinse de Amerika’da eşek arısı olarak bilinir. Sonuçta Avrupa’da sadece Vespa ailesine Eşek arısı olarak adlandırılırken Amerika’da vespa ailesine ve ayrıca Dolichovespula ailesine eşek arısı denilmektedir. 

Arı Alerjisi Teşhisi

Kanda saptanan arı alerjeni duyarlılığın bir kısmı çapraz reaksiyonlar, bir kısmı yanlış pozitiflik veren çapraz reaksiyon yapan karbonhidrat determinent (CCD) maddesi dediğimiz çapraz reaksiyon yapan karbonhidrat determinantlar nedeniyledir. Özellikle CCD ye karşı antikor seviyesi yüksek olan bireylerde yanlış pozitiflik oranı da yüksektir.

Avrupa ve Amerika’da Arı Türleri İçin Kullanılan İsimler

Cins Avrupa Türleri Amerika Türleri
Popüler isim Popüler isim
Polistes Sgallicus

Dominula

Wasp

Yaban arısı

Annularis

Fuscatus

Paper Wasp

Kağıt yaban arısı

Vespula Vulgaris germinica rufa Wasp

Yaban arısı

Vulgaris germanica maculifrons Yellow Jacket

Sarı ceketliler,

Dolichovespula Media saxonica Wasp

Yaban arısı

Maculata arenaria Hornet

Eşek arısı

Vespa Crabro orientalisry Hornet

Eşek arısı

Crabro Euroean hornet

Avrupa eşek arısı

Bal Arısı Teşhisinde Moleküler Alerji Testi

Api m 1’in duyarlılığı % 58 ile% 80 arasındadır. Sadece altı bal arısı alerjeninin kombinasyonu (Api m 1-5 ve 10), bal arısı alerjisi olan hastalar için yaklaşık% 95 tanısal duyarlılığa sahiptir. Api m2 bal arısı alerjisi teşhisinde majör alerjen olmasından dolayı teşhis için faydalı olabilir. Şimdiye kadar, belirli moleküler duyarlılaşma profilleri ile bal arısı alerjenleri arasındaki korelasyon ve sokma reaksiyonunun ciddiyeti arasındaki korelasyon hakkında hiçbir veri mevcut değildir.

Api m 10

Retrospektif çok merkezli bir çalışma, Api m 10’a baskın bir duyarlılığın (Bal arısı alerjeninin sIgE’nin>% 50’si) VIT’nin tedavi başarısızlığı için ilgili bir risk faktörünü temsil ettiğini göstermektedir

Bal Arısı Alerjeni Molekülleri

Tür Alerjenik molekül Biyokimyasal isim Molekül ağırlığı CCD Var mı Sıklık (%)
Apis mellifera

(Avrupa yaygın bal arısı)

Api m 1 Fosfolipaz A2 65 Evet 57-97
Api m 2 Hyalüronidaz 67 Evet 46.3-52
Api m 3 Asist fosfataz 68 Evet 50
Api m4 Melittin 69 Hayır 22.9-42.5
Api m 5 Alerjen C/DPP IV 70 Evet 58.3-60
Api 6, 7, 8,9
Api m 10 CRP/ikarapin 66 Evet 51.5-61.8
Api m 12 Vitellogenin 735 Evet 50
Apis cerana (Doğu bal arısı) Api c 1 Fosfolipaz A2 58 Evet ?
Bombus pennsylvanicus (Amerikan yaban arısı) Bom p 1 Fosfolipaz A2 156 Evet ?
Bom p 4 Protease 157 Hayır ?
Bombus terrestris  Bom t 1 Fosfolipaz A2 158 Evet ?
Bom t 4 Protease 159 Evet ?

Yaban Arıları (Wasp)

Bireysel Polistes spp. zehir alerjenleri  rapor edilmiştir. P. dominula venom allerjisinin teşhisi için , şimdiye kadar sadece majör allerjen Pol d 5 piyasada mevcuttur (ve seçilen multipleks sIgE test platformları için Pol d 1), bu nedenle açıkça gelecekte PDV alerjisi olan hastaların moleküler alerji testine ilave alerjenlerin dahil edilmesi ihtiyacı vardır.

Bal arısı ve sarı ceketli arıların ekstrelerine karşı in vitro çift duyarlılığı olan hastaların% 55 ve 70’inin MUXF’ye karşı sIgE’ye sahip olduğunu ve sırasıyla CCD’siz rekombinant zehir bileşenlerine karşı iki kez duyarlı hale geldiğini göstermiştir. Bu veriler, in vitro zehir özütü çift duyarlılığının çoğunlukla CCD’lere karşı IgE antikorlarına bağlı varsayımının tersidir.

Eşek Arısı ve Yaban Arısı Alerjisi İçin Moleküler Alerji Testi

Vespula ve Polistes duyarlılığı Apis-Vespula/polistes duyarlılığından daha fazla görür. Polistes ve sarı ceketli arılar için Fosfolipaz A1’e (Pol d 1 ve Ves v 1) ve Antijen 5’e (Pol d 5 ve Ves v 5) karşı sIgE seviyeleri ölçülmesi, alerjinin güvenilir bir şekilde tanımlanmasını sağlayabilmektedir. Tanı sağlama oranı %69’dur.

Yaban arısı, karınca ve eşek arısı için rekombinant alerjenleri ticari olarak mevcut değildir.

Sarı ceketli arı rekombinant allerjenleri rVes v 5 ve rVes v 1 kombinasyonunun tanısal duyarlılığının% 92-98 kadar yüksek olduğu bildirilmiştir.

HBV VIT’in tersine, piyasada bulunan özütlerdeki en alakalı iki alerjen Ves v 1 ve Ves v 5’in yüksek konsantrasyonu, HBV’den YJV ile VIT’in daha yüksek başarı oranının bir nedeni olabilir. 

Alerjen İsim Mol ağırlığı Duyarlılık Oranı
Amerikan kağıt arısı (Polistes annularis, P. Exclamans, P. Fuscatus, P. Metricus)

Pol a 1, Pol e 1

Pol a 2

Pol e 4

Pol a 5, Pol e 5, Pol f 5, Pol m 5

Fosfolipaz A1

Hiyalüronidaz

Proteaz

Antijen 5

34

38

?

23

Eurpean paper wasps (Polistes dominule, P. Gallicus)

Vesp c 1, Vesp m 1

Vesp ma 2

Vesp c 5, Vesp ma 5, Vesp m 5

Fosfolipaz A1

Hyaluronidase

Antijen 5

34

35

23

Beyaz yüzlü eşek arısı, sarı eşek arısı (Dolichovespula maculate, D. Arenaria)

Dol m 1

Dol m 2

Dol m 5, Dol a 5

Fosfolipaz A1

Hyaluronidase

Antijen 5

34

42

23

Sarı Jeketli ( Vespula vulgaris V. flavopilosa V. germanica V. maculifrons V. pensylvanica V. squamosa V. Vidua

Ves v 1, Ves m 1, Ves s 1

Ves v 2.0101, Ves m 2

Ves v 2.0201

Ves v 3

Ves v 5, Ves f 5, Ves g 5, Ves m 5, Ves p 5, Ves s 5

Ves vi 5

Ves v 6

Fosfolipaz A1

Hyaluronidase

Hyaluronidase

DPP IV

Antijen 5

Vitellogenin

35

45

45

100

25

200

33.4-54

5

50-62.8

84,5-100

39

Arılarda Çapraz Reaksiyon

Apis mellifera ve Vespula türlerinin zehirlerine karşı in vitro çift duyarlılaşma, vakaların % 2540’ında bulunur ve gerçek çift duyarlılık, her iki zehirde bulunan epitoplar arasındaki çapraz reaktivite CCD’ler ve asemptomatik duyarlılaşma olabilir.

Api m 2 ile Ves v 2 arasında CCD epitoplarına bağlı çağraz reaksiyon sıkklıkla olurken buna zıt bir şekilde Api m 2 ile Ves v 2.0101 ve Ves v 2.0201 arasında çapraz reaksiyon sınırlıdır.

MUXF veya bromelain gibi CCD işaret molekülleri ve CCD içermeyen alerjenleri kullanan CRD kullanılarak yapılan ölçümleri, hekimlerin, tam zehir ekstraktları ile çift pozitif testleri olan hastalarda birincil duyarlılık ve çapraz reaktivite arasında ayrım yapmasına yardımcı olur

Arı Alerjisinde Alerji Testlerinin Negatif  Olması

Arı alerjisi olmasına rağmen alerji testlerinde negatif test sonuçları sırasıyla sarı ceketli arıların % 9-16.6’sında ve bal arısı alerjisi olan hastaların% 1-13’ünde bulunur. Olası nedenler, sokma reaksiyonunu izleyen refrakter dönem, zamanla kendiliğinden duyarsızlaşma, uygun olmayan zehir özütlerinin kullanımı ve mast hücre hastalıklarının varlığı olabilir.

Mast Hücre Hastalığı ve Arı Alerjisi

Hymenoptera zehiri alerjisi olan yetişkin hastaların% 7’ye kadarı mast hücre hastalığından muzdarip olabilir  ve sistemik mastositozlu ve öyküsü olan hastaların% 15’e kadarında negatif sIgE ve negatif deri testleri bildirilmiştir

Arı Alerjisinde Alerji Aşısı Seçiminde Moleküler Alerji Testi

CRD kullanımı, uzmanın VIT için en uygun zehri seçmesine yardımcı olabileceğinden, daha önce kanıtlanmış bir sistemik reaksiyon geçmişi olan ve standart tanı testlerinde negatif sonuçları olan hastalarda ve farklı zehirlere karşı polisensitizasyon vakalarında gereklidir. Bu testin sonucu ile klinik uyumlu olmaması durumunda şüpheli arı alerjenleri ile bazofil aktivasyon testi yapılarak ayırım yapmaya çalışılabilir. 

Sonuç Olarak

  • Arı Alerjisi Teşhisinde moleküler alerji testi arı alerjisinin nedenini daha ayrıntılı bilinmesinde fayda sağlayabilir
  • Özellikle arı alerjisi aşısı planlanmasında bize daha ayrıntılı bilgi sağlayabilir
  • Bilinmesi gereken en önemli nokta, moleküler alerji testinde ve deri testinde alerji saptanmaması alerjiyi ekarte ettirmez. 
  • Arı alerjisi öyküsü olmasına rağmen alerji testleri negatif çıkan hastalarda serum triptaz seviyesi ve bazofil aktivasyon testi bize faydalı bilgiler sağlayabilir.

Leave A Reply

CAPTCHA ImageChange Image

English
1
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba 👋 Size yardımcı olabilir miyiz?